Doelstelling:

Het exploiteren van jachthaven W.S.V. De Dintel is slechts mogelijk wanneer alle leden met een ligplaats zich vrijwillig inzetten voor het in standhouden van het haventerrein, de gebouwen, de steigers en alles wat daarmee samenhangt. Daarmee is deze werkprocedure een belangrijke pijler van de Vereniging.

Het uitgangspunt voor het werken is: “Als men kan varen, dan kan men ook werken”.

Werkdagen:

Met het aanvaarden van een ligplaats gaat het lid akkoord met deze procedure en de werkdagen. De werkzaamheden worden gepland onder coördinatie van een werkmeester op de zaterdagen uitgevoerd. In het eerste verenigingsjaar zijn dat 4, het tweede jaar 3 en vervolgens 2 werkdagen per jaar. Leden die 15 jaar hebben deelgenomen aan de werkprocedure kunnen op eigen verzoek in aanmerking komen om 1 van tevoren geplande werkdag tijdens het zomerseizoen door-de-weeks te maken. Leden die gedurende 25 jaar hebben deelgenomen aan de werkprocedure komen in aanmerking voor vrijstelling van de werkprocedure. Naast de werkzaamheden op zaterdag kan het schoonmaken van de gebouwen, de groenvoorziening, maar ook overige werkzaamheden op afwijkende werkdagen plaatsvinden.

Het aantal werkdagen kan door het bestuur naar boven en beneden worden aangepast.

Het werkjaar en tijden:

Het werkjaar loopt van 1 januari t/m 31 december gelijk aan het verenigingsjaar. Tenzij het bestuur anders moet beslissen wordt er op de zaterdagen vanaf half februari tot half mei en eind september tot half december gewerkt. Ruim tevoren wordt het lid per mail geïnformeerd wanneer hij ingedeeld staat om te werken. De werktijden zijn van 09.00 tot 15.30 uur.

Afmeldingen:

Voor een goede voortgang van het werk is het belangrijk dat men zich aan de geplande data houdt. Kan het lid om dringende reden niet op die dag werken dan handelt hij als volgt:

1. Stuur zodra je weet dat dat een bepaalde dag niet kunt komen werken een mail als antwoord op de mail waarin staat welke dagen je verwacht wordt.

2. Geef aan welke dag(en) je niet kunt komen werken.

3. Geeft tevens aan welke zaterdagen je wel kunt komen werken. (De lijst met zaterdagen waarop gewerkt wordt staat onderaan in de originele mail.)

4. Je ontvangt een bevestiging dat je op de opgegeven zaterdag wordt verwacht, of een verzoek om een andere zaterdag te komen.

Zonder dat het lid staat ingepland (dus eerst aanmelden) mag hij niet komen werken.

De werkmeester beslist hierover.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de werkdagen vóór 31 december. Herinneringen worden niet verzonden.

Is het lid om een bijzondere reden langere tijd niet in staat om de werkzaamheden te verrichten dan dient hij dit per mail aan de werkcommissie (eissimmockrew.[antispam].@wsvdedintel.nl), met opgaaf van redenen, bij het te melden. Het

bestuur beoordeelt dan of er sprake kan zijn van aangepast werk, dan wel tijdelijke vrijstelling.

Verantwoordelijkheid:

Het lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: juiste werkkleding tegen de regen of kou, reddingsvest, schoeisel, werkhandschoenen en dergelijke. De Vereniging stelt geen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

Zorg ervoor dat je onder alle omstandigheden veilig werkt. Zeker bij de werkzaamheden aan de steigers moet dat in groepjes van tenminste 2 man. Gebruik gereedschap alleen waarvoor het bestemd is.

Alleen bij extreme weersomstandigheden wordt niet gewerkt. Indien er niet gewerkt wordt op een zaterdag wordt dat uiterlijk op de dag ervoor via de mail bekend gemaakt.

Niet nakomen werkprocedure:

Is het lid vóór 31 december de gemaakte afspraken tav de werkprocedure niet nagekomen dan volgt opzegging dan wel ontzetting van het lidmaatschap door de Vereniging.

 
 

Volg ons op social media

Facebook

Instagram

Google

 

Havenmeester

+31 6 10798675

ofni.[antispam].@wsvdedintel.nl